P0351 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa

Ngày đăng: 17/08/2021 03:57:09
Lượt xem: 1478

P0351 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "A"

P0352 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "B" 

P0353 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "C" 

P0354 Mạch Sơ Cấp / Thứ Cấp Của Cuộn Đánh Lửa "D"

QUY TRÌNH KIỂM TRA

GỢI Ý:

1.TIẾN HÀNH THỬ MÔ PHỎNG (HOÁN ĐỔI CÁC CUỘN ĐÁNH LỬA)

 1. Nối máy chẩn đoán vào giắc DLC3.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Bật máy chẩn đoán ON.
 1. Xóa các mã DTC.
 1. Tráo các cuộn đánh lửa có IC (giữa các xylanh số 1 đến số 4).

CHÚ Ý:

Không tráo các giắc nối.

 1. Thực hiện phép thử mô phỏng.
 1. Chọn các mục sau: Powertrain / Engine and ECT / DTC.
 1. Đọc các mã DTC.

Kết quả:

 

Kết quả

Đi đến bước

Mã DTC được phát ra

2

Mã DTC của cuộn đánh lửa khác phát ra

Thay cuộn đánh lửa

 

2. KIỂM TRA CUỘN ĐÁNH LỬA (NGUỒN ĐIỆN)

 1. Tháo giắc nối của cuộn đánh lửa.
 1. Bật khoá điện ON.
 1. Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện áp tiêu chuẩn:

 

Nối Dụng Cụ Đo

Trạng Thái Của Công Tắc

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-1 (+B) - C11-4 (GND)

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

C12-1 (+B) - C12-4 (GND)

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

C13-1 (+B) - C13-4 (GND)

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

C14-1 (+B) - C14-4 (GND)

Khoá điện ON

Từ 11 đến 14 V

 1. Lắp lại giắc nối của khóa điện.

3. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CUỘN ĐÁNH LỬA - ECM)

 1. Tháo giắc nối của cuộn đánh lửa.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-2 (IGF) - C23-81 (IGF1)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C12-2 (IGF) - C23-81 (IGF1)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C13-2 (IGF) - C23-81 (IGF1)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C14-2 (IGF) - C23-81 (IGF1)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-2 (IGF) hay C23-81 (IGF1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C12-2 (IGF) hay C23-81 (IGF1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C13-2 (IGF) hay C23-81 (IGF1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C14-2 (IGF) hay C23-81 (IGF1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối của ECM.
 1. Lắp lại giắc nối của khóa điện.

4. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CUỘN ĐÁNH LỬA - ECM)

 1. Tháo giắc nối của cuộn đánh lửa.
 1. Ngắt giắc nối của ECM.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-3 (IGT1) - C23-85 (IGT1)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C12-3 (IGT2) - C23-84 (IGT2)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C13-3 (IGT3) - C23-83 (IGT3)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C14-3 (IGT4) - C23-82 (IGT4)

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-3 (IGT1) hay C23-85 (IGT1) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C12-3 (IGT2) hay C23-84 (IGT2) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C13-3 (IGT3) hay C23-83 (IGT3) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C14-3 (IGT4) hay C23-82 (IGT4) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Nối lại giắc nối của ECM.
 1. Lắp lại giắc nối của khóa điện.

5. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CUỘN ĐÁNH LỬA - MÁT THÂN XE)

 1. Tháo giắc nối của cuộn đánh lửa.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-4 (GND) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C12-4 (GND) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C13-4 (GND) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C14-4 (GND) - Mát thân xe

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 1. Lắp lại giắc nối của cuộn đánh lửa.

6. KIỂM TRA DÂY ĐIỆN VÀ GIẮC NỐI (CUỘN ĐÁNH LỬA - RƠLE TỔ HỢP)

 1. Tháo giắc nối của cuộn đánh lửa.
 1. Tháo rơle tích hợp (Rơle IG2) ra khỏi hộp đầu nối khoang động cơ.
 1. Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây.

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra hở mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-1 (+B) - 1B-4

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C12-1 (+B) - 1B-4

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C13-1 (+B) - 1B-4

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

C14-1 (+B) - 1B-4

Mọi điều kiện

Dưới 1 Ω

 

Điện trở tiêu chuẩn (Kiểm tra ngắn mạch):

 

Nối Dụng Cụ Đo

Điều kiện kiểm tra

Điều Kiện Tiêu Chuẩn

C11-1 (+B) hay 1B-4 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C12-1 (+B) hay 1B-4 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C13-1 (+B) hay 1B-4 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

C14-1 (+B) hay 1B-4 - Mát thân xe

Mọi điều kiện

10 kΩ trở lên

 1. Lắp lại rơle tích hợp.
 1. Lắp lại giắc nối của cuộn đánh lửa.

 

Share on facebook
Tin tức khác