Chi tiết về tranzito và ứng dụng của chúng trên ô tô?

Ngày đăng: 10/12/2022 17:15:42
Lượt xem: 1195
Tìm hiểu cơ bản về điển tử ô tô tại đây
I. Các tranzito thường
1. Mô tả
Một tranzito chứa ba lớp gồm có một chất bán dẫn loại p kẹp giữa hai bán dẫn loại n, hoặc một bán dẫn loại n kẹp giữa hai bán dẫn loại p. Một điện cực được gắn vào mỗi lớp nền: B (cực gốc), E (cực phát) và C (cực góp).
Các tranzito thường chia làm hai loại, npn và pnp, tuỳ theo cách bố trí các chất bán dẫn.
Một tranzito thực hiện các chức năng sau đây:
• Khuyếch đại
• Chuyển mạch
2. Hoạt động cơ bản
Trong một tranzito npn khi dòng điện IB chạy từ B tới E, dòng điện Ic chạy từ C đến E.
Trong tranzito pnp khi dòng điện IB chạy từ E (cực phát)
đến B (cực gốc), dòng điện Ic chạy từ E đến C.
Dòng điện IB được gọi là dòng cực gốc, và dòng điện Ic
được gọi là dòng cực góp.
Do đó dòng điện Ic sẽ không chạy trừ khi dòng điện IB chạy.
3. Các đặc tính
Trong một tranzito thường dòng điện cực góp (Ic) và dòng điện cực gốc (IB) có mối quan hệ được thể hiện trong sơ đồ này.
Các tranzito thường có hai chức năng theo công dụng cơ bản: Như được thể hiện trong đồ thì ở bên trái, phần "A" có thể được sử dụng như một bộ khuyếch đại tín hiệu và phần "B" có thể được sử dụng như một công tắc.
4. Khuyếch đại tín hiệu
Trong phạm vi "A" của đồ thị này, dòng cực góp lớn gấp 10 đến 1000 lần dòng cực gốc. Do đó, tín hiệu này mà tín hiệu vào được khuyếch đại là tín hiệu ra từ đầu ra khi tín hiệu điện "B" (cực gốc) của tranzito được đặt vào như tín hiệu vào.

5. Chức năng chuyển mạch
Trong một tranzito, dòng cực góp (Ic) sẽ chạy, khi dòng
điện cực gốc (IB) chạy. Do đó dòng điện cực gốc có thể bật mở “ON” và ngắt “OFF” bằng cách bật mở và ngắt dòng điện cực gốc (IB).
Đặc điểm này của tranzito có thể được sử dụng như một công tắc ngắt.
 
6. Ví dụ về ứng dụng
Các tranzito được sử dụng trong rất nhiều mạch.
Không có sự khác nhau về chức năng giữa các tranzito npn và pnp.
 
II. Tranzito quang
1. Các đặc điểm
Khi tranzito quang nhận ánh sáng trong khi
điện (+) được đưa vào cực góp và dòng tiếp
đất của nó vào cực phát của nó, một dòng
điện sẽ chạy qua mạch này.
Cường độ của dòng chạy qua mạch điện này sẽ thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu trên tranzito quang này.
Do đó, ánh sáng chiếu trên tranzito này có cùng chức năng của dòng điện cực gốc của một tranzito thường.

2. Ví dụ về ứng dụng
Trong các ô tô, các tranzito quang được sử dụng trong các cảm biến giảm tốc, v.v...
 
 
Share on facebook
Tin tức khác